Home

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens ansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Allmänt om rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter sju kalenderdagar Vilket är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid behov arbetsanpassa enskilda arbetstagares arbetsmiljö. Detta för att undvika olyckor, ohälsa och sjukskrivningar. Efter en sjukskrivning ska arbetstagaren även kunna få hjälp av arbetsgivaren för att återgå till arbetet Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att du behöver medverka till en effektiv rehabilitering genom att lämna information om medarbetarens arbetsuppgifter. Du behöver också vidta åtgärder på jobbet som kan hjälpa medarbetaren att komma tillbaka

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning . Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML) ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete hos arbetsgivaren. Ytterligare bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och AFS 1994:1 samt Diskrimineringslagen SFS 2008:567 För de personer som antas ha nedsatt arbetsförmåga i minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast dag 30 ta fram en plan för återgång i arbete I den ska arbetsgivaren beskriva vilka åtgärder som behövs för att underlätta för hen att komma tillbaka i arbete. Information för patientens arbetsgivare om bidrag till arbetshjälpmede Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs. Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter Ladda ner pdf. Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er. Alla. Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering

Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Utifrån arbetstagarens läkarintyg ska du göra ett antagande om när hen kan komma tillbaka i ordinarie arbete För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en sjuk arbetstagare av personliga skäl krävs att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt att det inte går att omplacera till annat arbete

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller för dem som har ett anställningsförhållande till företaget. Alltså har arbetsgivaren ett ansvar för dem under den tiden som har ett kontrakt med dem. Det står inte så uttalat, men rehabansvaret gäller för alla anställda, både visstids- och tillsvidare Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar. Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar. Tommy Iseskog behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering Det grundläggande regelverket som reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar säger att en medarbetare får vara sjukskriven i maximalt ett år innan beslut slutligt kan fattas om personen skall anses sjuk tillsvidare eller måste gå tillbaka till arbetet.. Under det här året ska den sjukskrivne delta vid möten mellan arbetsgivaren och försäkringskassan och ta en aktiv del i sitt. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan även bli uttunnat i förhållande till sådana arbetstagare som visserligen har återkommande anställningar hos arbetsgivaren, men där det är längre uppehåll mellan varje anställning. Arbetsgivaren ska enligt 22 kap. 3 § AFL påbörja en rehabiliteringsutredning, om det inte framstår som.

Rehabiliteringsansvar - SK

Är det särskilt svårt för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar när det gäller anställda med alkoholberoende? Carola Löfstrand, LO: - Attityden hos arbetsgivare präglas alltför ofta av en skyll-dig-själv-mentalitet. Kunskap kring det kemiska beroendet och sjukdomsbilden är ofta låg Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 2018-12-23 i Arbetsgivarens skyldigheter. FRÅGA Hej jag undrar vad arbetsgivaren har för skyldigheter ang rehabiliteringsplan och om han kan neka mig att göra en sån Kapitel fyra handlar om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i samband med missbruk. De rättsliga utgångspunkterna i kapitlet är Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken. Kapitel fem tar upp arbetsgivarens rättigheter, dvs arbetstagarens medverkansansvar. En kortfattad inblick i rehabiliteringsreglerna ut et

Arbetsgivaren kan ta hjälp av företagshälsovård eller ALNA för att starta en utredning som kan leda till behandlande åtgärder, eventuellt behandlingshem, utifrån medarbetarens behov. Om du har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet eller orsakar andra risker, måste du ställa upp på erbjuden rehabilitering, så problemen på arbetsplatsen löses Det finns ingen principiell skillnad när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid beroende som gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller något annat. - Rehabiliteringsansvaret tickar i gång när arbetstagaren är frånvarande från jobbet på grund av sin sjukdom och har fått en diagnos, säger Annamaria Westregård , docent i arbetsrätt vid Lunds universitet

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras enligt lag och hur detta ansvar uttolkats i praxis. Den aktuella metoden som använts i uppsatsen är traditionell rättsdogmatisk metod. Avgränsningen innebär att jag främst utreder arbetsgivarens skyldigheter vid rehabilitering av sjuka arbetstagare. Därmed bli I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering. Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska anpassa arbetet efter arbetstagarens individuella förutsättningar samt arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiserat sätt Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Välkommen på frukostseminarium med arbetsrättsexperten Erik Danhard! Arbetsrätt. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Boka. 25 09 2020. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, DIGITAL (sep 2020) 2900 SEK exkl. moms. Kurs.. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer. Den som dricker för mycket alkohol utgör ofta en riskfaktor på sin arbetsplats, är oftare sjukskriven, och presterar sämre när han eller hon är där. En persons alkoholrisk- eller missbruk [

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagaren blir sjuk. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter sju kalenderdagar. Kontakta företagshälsovården vid föreliggande rehabiliteringsbehov. Håll regelbundna rehabiliteringsmöten där arbetstagaren också kan representeras av sin arbetstagarorganisation Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ålägger arbetsgivaren att med rehabiliteringsåtgärder hitta en lösning för att medlemmen ska kunna återgå i arbete Rehabiliteringsansvaret gäller även missbruk. Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även arbetstagare med missbruksproblem, det vill säga arbetstagare som har eller är på väg in i missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel som narkotiska preparat, lösningsmedel och liknande Full koll på de nya reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den 1 juli 2018 införs nya regler kring arbetsgivarens ansvar för att effektivt medverka till rehabilitering av medarbetare. Vad innebär dessa förändringar för arbetsgivaren och medarbetaren

De nya reglerna innebär inte ett utökat rehabiliteringsansvar i sig för arbetsgivare. Det blir dock en tydligare en dokumentationsskyldighet. Denna skyldighet bottnar i att det ska bli lättare för både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att utöva tillsyn när det kommer till att arbetsgivaren fullföljer sitt rehabiliteringsansvar Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Publicerat den 5 november, 2015 5 november, 2015 by Arbetsrättsjouren. Hej, Jag är anställd vid ett medelstort företag som tjänsteman. Företaget har kollektivavtal Fullgjort rehabiliteringsansvar. För att KI som arbetsgivare ska anses ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar ska arbetsgivaren ha. Utrett behov av- och genomfört arbetsanpassningar och rehabiliteringsinsatser. Gjort omplaceringsutredning och prövat rimliga förslag. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan även anses vara uppfyllt o Vid en eventuell prövning om uppsägning och om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar visar praxis att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är långtgående. Alla tänkbara alternativ och åtgärder för anställningens fortsättande ska ha uttömts Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Advantum Kompetens AB När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet aktualiseras arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsansvar

Video: Vilket är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren. Är ansvarig för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen, men kan delegera arbetsuppgifter. Ska samarbeta med berörda arbetstagare och med Försäkringskassan vid behov. Tips på utbildning - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Rehabiliteringsansvar vid spelberoende. Om arbetsgivarens har rehabiliteringsansvar vid spelberoende är svårare att ge ett tydligt svar på eftersom spelberoende relativt nyligen klassats som sjukdom och det inte finns någon lagtext eller föreskrift där detta ordagrant nämns och inte heller några rättsfall

Arbetsanpassning och rehabilitering - Arbetsmiljöverke

 1. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - arbetslivsinriktad rehabilitering (SKL) Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv, cirkulär 14:4(SKL) Metodbok för koordinering i hälso- och sjukvården, sida 32-34, 96-97 (SKL
 2. arbetsgivarens rehabiliteringsansvar lika lätt att gå vilse i som en labyrint. Min förhoppning med den här uppsatsen är att bringa klarhet i en fråga som påverkar många arbetsgivare och arbetstagare i arbetslivet. Dock hade detta aldrig gått att genomföra helt på egen hand och jag vill därför passa på att tack
 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (pdf 932 kB) Vi föreslår också att arbetsgivarna ska få upp till halva kostnaden för rehabilitering betald genom ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. I Bakgrund och utgångspunkter redovisar vi bl.a. nuvarande regler på rehabiliteringsområdet (kap. 2)
 4. I föreläsningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppsägning vid sjukdom redovisas de regler som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilka gränser som gäller för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet/arbetsförhållandena, den immunitet mot uppsägning som gäller så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och vad som.
 5. ering.Reglerna kring arbetsgivarens rehabilite
 6. Fördjupningskurs arbetsmiljö - arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. En kurs om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med fokus på rehabiliteringsansvaret. Utrymme ges för diskussion och grupparbete. Syfte. Kursen ger dig kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och de lagar och regelverk som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
 7. finns regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom och i lagen om anställningsskydd finns bestämmelser kring uppsägning, men vad som ska göras och hur rehabiliteringen ska gå till definieras inte i lagtexten. 1.5Metod) Metoden som används för att besvara frågeställningen är rättsdogmatisk metod

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Ledarn

Att en medarbetare får alkoholproblem drabbar även företaget, och som arbetsgivare har man ett stort rehabiliteringsansvar. - Arbetsgivare har mer ansvar än vad de kanske är medvetna om. Man ska också tänka på att det är stora kostnader kopplat till detta allmän försäkring ligger till grund för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras till främst chefer som en särskild upp-gift i anställningen, men det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölag-stiftningen följs ligger alltid kvar på arbetsgivaren, dvs. bolaget, organisa-tionen, kommunen osv Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - rehabiliteringsutredning och rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för att en anställd som drabbats av skada eller sjukdom får del av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som behövs för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 29 NOVEMBER 2018. dagar är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan. • Skulle det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgå att han eller hon inte kan återgå i arbete behöver inte någon plan upprättas - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har förändrats på senare år, vilket ställer högre krav på arbetsgivaren. Regelverket kan ibland upplevas som relativt snårigt, många arbetsgivare uppfattar det som att de har många skyldigheter men få rättigheter Arbetsgivare behöver inte omorganisera sin verksamhet för att klara av rehabiliteringsansvaret. Information om vilket ansvar du som arbetsgivare har hos Arbetsmiljöverket. Plan för återgång i arbete

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholmissbruk

 1. Som arbetsgivare ansvarar man för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, d v s sådan rehabilitering som syftar till att en sjukskriven ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete. Det finns ingen arbetsrättslig reglering som direkt tar sikte på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 2. Arbetslivets Rehabiliteringsansvar Utbildningen klargör arbetsgivarens, arbetstagarens och andra aktörers rehabiliteringsansvar . Klargör hur företagets arbetslivsinriktade rehabilitering kan organiseras, bedrivas och utvecklas
 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt rehabiliteringskedjan . Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen med syfte att hjälpa en sjuk (eller skadad) arbetstagare att komma tillbaka i arbete. Den medicinska rehabiliteringen sköts framförallt av sjukvården
 4. era risker i arbetsmiljön
 5. Jag sitter och söker på nätet efter exempel på rutiner som arbetsgivare formulerat kring hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland medarbetarna. På en av de första träffarna jag får, som jag klickar vidare till, kan jag redan på andra raden läsa att det kan vara en indikation på missbruksproblem. Jag kan tycka att det är lite [
 6. Något rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren ser han inte framför sig. Det blir en absurd situation om arbetsgivare måste ta ansvar för alla möjliga missbruk, sex-, spel- eller drogmissbruk, resonerar Weihe. Relaterade artiklar. Busschaufförens drogtester gav olika utslag

Gratis webinar: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar När anställda blir sjuka ansvarar arbetsgivaren för att rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder kommer igång. Dessa syftar till att den anställde ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt Dags att förtydliga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar! Bestämmelserna om arbetsanpassning och rehabilitering uppfattas ofta som svåra och otydliga. Många arbetsgivare är osäkra på vad de förväntas göra och hur långt deras ansvar sträcker sig Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Advantum Online Den här utbildningen kan du gå på distans via livesändning. Nyhet. När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet aktualiseras arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsansvar Arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitering samt ut- formningen av försäkringen mot kostnader för Ett annat problem som har uppmärksammats är att arbetsgivare har skilda förutsättningar att uppfylla ett rehabiliteringsansvar. Gruppen arbetsgivare är stor och heterogen samt verkar under olika förhållanden När och varför fick arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar? Jan-Åke Brorsson. 09.50 Vad statuerar Arbetsmiljölagen? Vilket krav ställer lagen på arbetsgivaren för anpassning, planering och underrättelser? Vilka förebyggande uppgifter kan skyddsombuden ta på sig

Praktisk inriktad onlinekurs om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och dess inverkan på anställningsskyddet. Den huvudsakliga fråga som kursledaren advokat Stefan Flemström går till botten med och besvarar under kursen är: När kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning och hur långt sträcker sig egentligen arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Innebörden av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar framgår främst av rättspraxis där det konstaterats att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetstagares rehabilitering. Arbetstagaren har ett ansvar att delta i rehabiliteringsarbetet där Försäkringskassan agerar samordnare Som arbetsgivare kan det finns skäl att fundera över hur man känner igen ett spelberoende, om man ska ha en spelpolicy på företaget och vad man gör om en anställd behöver behandling. Det finns mycket att vinna på både att se eventuella spelproblem och att våga ta tag i dem. Att hoppas att det ska gå över kommer inte att hjälpa

Lagar om rehabilitering - SK

I boken Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens reha Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är alltså oförändrat, liksom kravet på saklig grund för uppsägning. Försäkringskassans beslut innebär med andra ord inte att man som arbetsgivare självklart kan gå vidare med en uppsägning utan att först noggrant ha slutfört sitt arbetsrättsliga rehabiliteringsarbete Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Stöd vid sjukdom och rehabilitering; Den anställdes ansvar i rehabiliteringsprocessen; Rehabiliteringskedjan; Avstämningsmöte; Semester. Beräkning av semesterledighet; Betalda och obetalda semesterdagar; Förläggning av semesterledighet; Rätt till semesterledighet; Semesterersättning; Semesterlön. Nej, men man kan alltid prata med sin arbetsgivare om behovet. Det finns också en paragraf i diskrimineringslagen om att arbetsgivare ska underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap. Den skulle man kunna åberopa, men det är oklart hur långt arbetsgivarens skyldighet att underlätta sträcker sig

Arbetslivsinriktad rehabilitering - Försäkringskassa

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri Därmed är spel och spelproblem en viktig fråga för arbetsgivaren. Genom att arbeta förebyggande med frågan går det att säkerställa handlingsberedskap för akuta händelser. Tommy Andersson konsult på Alna, kommer vid seminariet att presentera hur han arbetar för att hjälpa företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk tidigare ofta kallat missbruk Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. EVENEMANG. Datum: 05 december 2019 09:00 - 05 december 2019 12:01 Plats: Meddelas senare. Detta är en halvdagsutbildning riktad dig som chef! Under utbildningen utgår vi från. Kent Brorsson svarar: Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för arbetstagare som till följd av sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga. Regler om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av anställda som drabbats av sjukdom finns i 3 kapitlet arbetsmiljölagen och i 30 kapitlet socialförsäkringsbalken (tidigare 22 kapitlet lagen om allmän försäkring) Arbetsgivaren ska ha klara rutiner för vad som gäller om en medarbetare uppträder påverkad i arbetet. Dessa rutiner ska finnas även om företaget inte har någon anställd med missbruksproblem. Arbetsgivare bör tillsammans med medarbetare och skyddsombud ta fram informationsmaterial, genomföra utbildningar, ordna arbetsplatsträffar med.

Expressiva - Anna Hass - skriv smart - effektiva texter påArbetsgivarens rehabiliteringsansvarRehabilitering och arbetsmiljö - Handbok i 10 steg förRehabilitering · Lärarnas RiksförbundAnna Sporrong – Sporrong Rehabpartner AB återgång i arbeteLyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter
 • Hudatlas för sjuksköterskor.
 • Lopp kalmar 2017.
 • Tumstock trick.
 • Millennium tv serie.
 • Kar98 pubg.
 • Ford gt40 säljes.
 • Roman abramovich båt.
 • 1000 euro kredit trotz negativer schufa.
 • Second hand värmland.
 • Turistmål tyskland.
 • Cowabunga dude.
 • Double bed.
 • Geranium cantabrigiense karmina.
 • It must have been love lyrics chords.
 • Rensa datorn windows 10 gratis.
 • Ladda ner mms.
 • Gratis kurser stockholm.
 • Ont i tummen av iphone.
 • Hamilton men inte om det gäller din dotter recension.
 • Dee devlin twitter.
 • Nikon d7000 manual svenska.
 • Vicki gunvalson michael j wolfsmith.
 • Valpkurser.
 • Adl barn.
 • Vad är kränkning.
 • Zirkus torgau.
 • Genderfluid symbol.
 • Augustivalpar.
 • Metro mode home.
 • Nativitet usa.
 • Panamera e hybrid test.
 • Hur scannar man in ett dokument till datorn samsung.
 • Osmosfilter pris.
 • Tanzschule kaiser.
 • Röntgen strålben.
 • Wonka nürnberg gault millau.
 • Bachelor sverige 2017 deltagare.
 • Mattias nordkvist röst.
 • Bonobo artist.
 • Munchausen by proxy fall i sverige.
 • Kan inte somna på hela natten.