Home

Förordning 2022 516

SFS 2016:516 Wolters Kluwer Elanders Sverige AB, 2016 seende den eller dem som nämnden avser att anlita för vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016. På regeringens vägnar ÅSA REGNÉR Lars Hedengran (Socialdepartementet Förordning (2016:516). 20 § Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård eller boende, stödboenden eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och till deras vårdnadshavare

2012:516 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper och förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram ska upphöra att gälla. 2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av upjutna. Förordning (2016:516) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2016:516; Omfattning ändr. 3 kap. 15 §; nya 3 kap. 5 a, 19 a §§, 5 kap. 1 b § Ikraftträder 2016-07-0 2016:1128 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16-20, 24 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 3 1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom förordningen genomförs allmänna bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet)

Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden. OJ L 183, 8.7.2016, p. 1-29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL,. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslu

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/429. av den 9 mars 2016. om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Förordning (2016:358). 20 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016-2018 Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamå SFS 2015:516 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 150516.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter

Förordning (2016:1130). Förordningen om fluorerade växthusgaser. 17 § För en överträdelse av 10, 11, eller 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305) Förordning (2018:1074) om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet. Officiell autentisk version; Omfattning ändr. 18 § Ikraftträder 2018-07-0 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251); utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver1 i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)2 dels att 5, 11, 12, 14-16, 19, 21, 28 och 29 kap. ska upphöra att gälla, dels att 6, 7, 9, 17 och 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 2 § FÖRORDNINGAR EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 apr il 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgif ter och om det fr ia f lödet av sådana uppgif ter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text. FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/631 av den 14 apr il 2016 om fastst ällande av nätföreskrif ter med krav för nätanslutning av generatorer (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2016:1041 1. Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016. 2. Bestämmelsen i 6 § tillämpas första gången på kassar som tillhandahålls efter den 31 maj 2017. 3. Bestämmelsen i 7 § tillämpas första gången på kassar som tillverkas eller förs in under kalenderåret 2017. 2018:1613 1 Förordning (EU) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gällde parallellt under tiden 21 april 2018 till 20 april 2019. Sedan den 21 april 2019 tillämpas endast den nya förordningens regler. Produkter (enskilda exemplar, inte modeller) som släppts ut på marknaden före 21 april 2019 och uppfyller kraven i direktivet 89/686/EEG kan fortsätta att tillhandahållas Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, Fm 2020:6 26 april 2020 · Förordningsmotiv , Rättsliga dokument från Regeringen , Utbildningsdepartemente Förordningen träder ikraft den 12 juni. Förordning (EU) 2016/127 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska tillämpas från den 22 februari 2020, utom vad gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner, för vilka den ska tillämpas från den 22 februari 2021 30.6.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 176/21 (1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 maj 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 30 maj 2016. (2) Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad impor t från länder som inte är medlemmar

EU-förordning 2016/128. Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål. Författningen med senaste ändringarna införda. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 (konsoliderad version Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017 4 Inledning Den här sammanställningen innehåller ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2016 eller en tid därefter, både sådana som är nya och ändringar i befintliga. Lagar och förordningar anger spelreglerna för vårt samhälle Förordning (2016:405). Uttryck i förordningen 3 § Om annat inte särskilt anges i denna förordning, har uttryck i förordningen samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. Förordning (2016:795)

Så hittar du lagen och förordningarna. Lagen och förordningarna finns i Regeringskansliets rättsdatabaser. Läns- och kommuntal för 2016 samt länstal för 2017 framgår av förordning 2016:40. För 2017 beslutar länsstyrelserna om fördelningen av anvisningar mellan kommuner inom länet, de så kallade kommuntalen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Innehåll Kapitel I - Allmänna bestämmelser. Artikel 1, 2, 3, Länk till förordning: Eiopa-förordningen. Europaparlamentets och rådets förordning 2015/2016 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser aktieindexet för den symmetriska justeringen av standardkapitalkravet för aktier i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG SFS 2019:510 Förordning om ändring i förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån SFS2019-510.pdf Ladda ner Facebook Twitter LinkedIn Google

TSFS 2016:18 7. kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 av den 30 mars 2009 om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet, 8. kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 201 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 november 2016. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken, 47 a § förordninge Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport har bilaga 2, 3 och 6 till föreskriften ändrats. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Rapporteringen av 2019 års verksamhet ska ske enligt de tidigare lydelserna av bilaga 2, 3 och 6 senast den 31 mars 2020 NFS 2016:13 medelvärden ska beräknas från giltiga mätvärden jämnt fördelade under minst två tredjedelar av medelvärdesbildningsperioden, det vill säga tjugo minuter per halvtimme respektive fyrtio minuter per timme. 12 § Vid bestämning av NO x-utsläpp med fast mätutrustning som använde SFS 2016:1305 - Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter SFS 1998:808 - Svensk Miljöbalk SFS 1998:808_tom_SFS 2010:1094 - Svensk Miljöbalk med uppdateringar SFS_2007:846 tom SFS 2016 805 - Svensk Köldmedieförordning om vissa fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (ersatt av SFS 2016:1128

utfärdad den 11 februari 2016.Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för lärare eller förskollärare utöver vad som följer a Innehåll SOU 2016:17 6 1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden.. 43 1.12 Förslag till förordning om ändring i förordninge Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 Rubrik: Förordning (2019:476) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Omfattning: ändr. 13, 16, 17 §§; ny 1 a § Ikraft: 2019-07-23 överg.best. Ändring, SFS. Bilaga V, rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10239] Uppdaterad: 2016-05-25 51f20_26bil5.pdf 585.2 kB Bilaga VII, rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10240] Uppdaterad: 2017-09-2

EU-förordning 2016/6. Lyssna. Om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014. Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/957 av den 9 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende lämpliga arrangemang, system och förfaranden samt anmälningsmallar som ska användas för att förebygga, upptäcka och rapportera marknadsmissbruk eller misstänkta handelsorder eller. Grundförfattningen. Rådets förordning (Euratom) 2016/52. Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar Förordning 2016/1076, EUT L 185, 2016 3. Artikel 2 Tillämpningsområde 1. Denna förordning är tillämplig på produkter med ursprung i de regioner och stater som förtecknas i bilaga I. 2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 för att ändra bilaga I genom att lägga till. FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om kompletter ing av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fasts tällande av när mare best ämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på för packningar för humanläkemedel (Text av betydelse för.

Socialtjänstförordning (2001:937) Svensk

 1. SFS 2016:1189 Förordning om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall; SFS 2016:1188 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) SFS 2016:1187 Förordning om ränta på studielån för 2017; SFS 2016:1186 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektio
 2. SFS nr 1981:516 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 1981-06-04 Författningen har upphävts genom SFS 1993:1153 Upphävd 1993-12-01 Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning meddelas dels bestämmelser om insamling och registrering av uppgifter rörande studerande i grundläggande högskoleutbildning och studerande i forskarutbildning, dels vissa bestämmelser om.
 3. Förordning (2019:61) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:61; Omfattning ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 §, bil. Ikraftträder 2019-04-0
 4. Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer Utfärdad den 27 augusti 2020 Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer dels att 7 kap. 11 § och 9 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse
 5. SOU 2016:2. Slutbetänkande av En nationell samordnare . för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Stockholm 2016. Effektiv vård . SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. 1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:349) om vårdgaranti.
 6. SFS 1981:516 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad. Allmän bestämmelse. 1 § I denna förordning meddelas dels bestämmelser om insamling och registrering av uppgifter rörande studerande i grundläggande högskoleutbildning och studerande i forskarutbildning, dels vissa bestämmelser om statistik rörande sådana studerande

förordning 2016/161 om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar Dnr: 3.2-2018-019782 Datum: 2019-02-08 . 2 . Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Vägledning om tillämpning av EU-förordning 2016/1611 om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar Förordning (2016:734) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2016:734; Omfattning ändr. 1 kap. 3 §, bil. 1 Ikraftträder 2016-07-0 3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En förordning med viktig miljöhänsyn föreslås liksom inrättandet av ett nationellt skogsprogram.; Vi vill peka ut fem områden där det nuvarande förslaget till förordning riskerar att allvarligt försvåra för den medicinska forskningen.; Eller att i en generell förordning fastställa.

23.9.2016, s. 1). (3) Kommissionens förordning (EU) 2016/1905 av den 22 september 2016 om ändr ing av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gälle Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Utfärdad den 25 juni 2020 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning dels att 37 § ska ha följande lydelse Given i Helsingfors den 21 juni 2006. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare. I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslu Rubrik: Förordning (2017:296) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 4 §; ny 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 6

Socialtjänstförordning (2001:937) Lagen

utfärdad den 17 november 2016.Denna förordning är meddelad med stöd av14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7-11, 13-43 och 45 §§,15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 12 §, och8 ka KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt Direktiv (EU) 2016/797 kommer att föreskr iva detta. L 138/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 26.5.2016 (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 apr il 2004 om inrättande av en europeisk jär nvägsbyrå (jär nvägsbyråförordningen) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 1) Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer Utfärdad den 27 februari 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020. På regeringens vägnar ANNA HALLBER

Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria

 1. Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner Utfärdad den 24 september 2020 Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse
 2. Förordningen (2016:450) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 3. Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner (beslut om länstal) Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Ett fel har inträffat, försök igen.

EUR-Lex - 32016R0522 - EN - EUR-Le

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Svensk

Förordning (2016:157) om erkännande av

Grundförfattningen. Kommissionens förordning (EU) 2016/1413. Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar EU-förordning 2016/127. Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn. Författningen med senaste ändringarna införd

Den 1 januari 2015 trädde en ny, omarbetad EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft, f-gasförordningen. Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser inom EU Dataskyddsförordningen omfattar alla Europeiska unionens medlemsstater.Den trädde i kraft den 24 maj 2016, men blev direkt tillämplig inom hela unionen först den 25 maj 2018. Genom EES-avtalet omfattas även Island, Liechtenstein och Norge av förordningen. [5] Storbritannien omfattas av förordningen under en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020 i enlighet med avtalet. Under 2015 ändrades plan- och bygglagen, PBL, gällande buller och en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft. Förordningen har sedan ändrats 2017. Till ändringarna i PBL finns övergångsbestämmelser som anger att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för mål och ärenden som påbörjats före den 2 januari 2015. Förordningen saknar.

EUR-Lex - 32016R0399 - EN - EUR-Le

 1. Vissa verksamheter omfattas också av rapporteringskrav enligt EU:s förordning 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8; Miljöprövningsförordningen (2013:251) Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och.
 2. Den 23 mars 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken (ändringsförordningen) i kraft. Ändringsförordningen innebar bland annat att myndigheten bytte namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) , de varumärken som myndigheten hanterar bytte namn till EU-varumärken och avgiftssystemet.
 3. Den nya svenska förordningen (2016:1128) bygger på den EU-förordning om f-gaser (517/204) som trädde i kraft år 2015. I glappet mellan den nya EU-förordningen och den nya svenska förordningen har det funnits en del problem med miljösanktionsavgifter som berott på inaktuella hänvisningar
 4. alvården. Översättningar av förvaltningslagen, fängelselagen, häkteslagen och de europeiska fängelsereglerna finns under respektive svenskt dokument. Översättningarna är pdf-filer som öppnas i ett nytt fönster
 5. Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att 3 kap. 15 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14, 24 och 27 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande lydelse. 1 kap. 3a§1 I denna förordning.
 6. FFS 1987:34 Förordning om tillämpning av förordningen (1984:1039) 29 november 2016 PDF_138 KB. FFS 1982:39 Överbefälhavarens kungörelse med fastställande av bestämmelser för kryptobeteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga. 29 november 2016 PDF_4 KB
 7. ner förordningens artiklar 36-57 om motsvarande regler i den numera ersatta Bryssel I-förordningen nr 44/2001.16 Erkännande sker således automatiskt, dvs. utan att något särskilt förfarande behöver anlitas, medan.

EUR-Lex - 32016R1103 - EN - EUR-Le

 1. 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader; utfärdad den 11 maj 2017. Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vi
 2. Här hittar du lagar och förordningar presenterade som de såg ut när de gavs ut i tryckt format. Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till och med SFS 2018:159. Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se
 3. Mar, förordning (EU) 596/2014; Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 (indikatorer på marknadsmanipulation) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/957 (system och förfaranden för att förebygga, upptäcka och rapportera marknadsmissbruk
 4. Ändr ingar av förordning (EU) 2016/2281 Bilaga IV till förordning (EU) 2016/2281 ska ändras i enlighet med bilaga XXV till den här förordningen. Ar tikel 26 Ikraf tträdande Denna förordning träder i kraf t den tjugonde dagen ef ter det att den har offentliggjor ts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är.
 5. En ny EU-förordning börjar gälla för personlig skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425
 6. EBA/GL/2016/07 18/01/2017 . Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/201
 7. 15.6.2016 Europeiska unionens officiella tidning L 158/3SV (1) Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel - Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 228)

EUR-Lex - 32016R0429 - EN - EUR-Le

 1. RIKTLINJER FÖR UPPLYSNINGSKRAV I DEL ÅTTA I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 . EBA/GL/2016/11 04/08/2017 . Riktlinjer för upplysningskrav i del åtta
 2. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (E U) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 2 Artikel 29-gruppen, arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG av.
 3. imikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregiste

Förordning (2015:517) om stöd till lokala

Förordningar - Kulturråde

SFS 2015:516 Förordning om ändring i förordningen (2004

Förordning (2016:836) om elbusspremie Version: Jämför med tidigare versioner. Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2016-06-30 Ändring införd SFS 2016:836 i lydelse enligt SFS 2018:902 Ikraft 2016-07-26 Källa Regeringskansliets rättsdatabase Giltighetsdatum 2016-03-08 Förordning 1907/2006/EG Säkerhetsdatablad 3 explodera vid temperaturer som överstiger självantändningstemperaturen, vid halter i gasfasen inom det antändbara området. Elektrostatiska laddningar kan uppstå under hantering. Elektrostatiska urladdningar utgör en brandrisk Genom denna förordning utfärdas de i lotsningslagen avsedda närmare bestämmelserna om styrsedel för lots, linjelotsbrev, dispens och de särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina. 2 § Beviljande 29.12.2016/1385. 1 § - Förordningens syfte 2 §. Förordning (2016:1041) om plastbärkassar. Utkom från trycket den 29 november 2016. utfärdad den 17 november 2016

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Svensk

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. dels att 9 kap. 17-21 §§ förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen (2016:1130) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse EU-förordning 2016/127. Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn. Författningen med senaste ändringarna införd Text: Tove Sjövall. Från och med den 29 januari 2019 kommer två nya EU-förordningar, nämligen förordningen nr 2016/1103 av den 24 juni 2016 om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden (i det följande förordning 1103) samt förordning nr 2016/1104 av den 24 juni 2016 om domstols behörighet.

Europaparlamentets Och Rådets Förordning (Eu) 2016/ 679

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/ 631 - av den 14 april

EU-förordning 2016/862. Icke-godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa. Grundförfattningen. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/862. Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt kraven i förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128), med behörighet för ovan angivna kategori/-er. Jag förbinder mig genom denna ansökan att följa de regler och riktlinjer som är förenade med att arbeta som certifierad Kyltekniker 1. Förordning (EU) 2016/6791 (dataskyddsförordningen) trädde i kraft den 25 maj 2018. Ett av de främsta målen med förordningen är att ge en enhetlig dataskyddsnivå i hela Europeiska unionen och att undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten för personuppgifter på den inre marknaden2 Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi samt förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. EU-förordning 2016/425. Här redovisar vi våra EU-försäkran om överensstämmelse enligt förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar Svensk

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/217 av den 16 februari 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium (Text av betydelse för EES) BILAGA

 • Mönster dockkläder 36 cm.
 • Stockholm låt orup.
 • Granngården trollhättan kiosk öppettider.
 • Inleed fiber.
 • Ikea bäckebol hållplats.
 • Vaccin lunginflammation biverkningar.
 • Ekologiska lantbrukarna stämma.
 • Markera photoshop.
 • Florence nightingale statistik.
 • Kondylom återfall.
 • Fotbollsgymnasium skåne.
 • Cj so cool brother.
 • Hannah herzsprung.
 • Var sover lodjur.
 • Badminton 15 point rules.
 • Vallhundsgruppen.
 • Privatlån med provanställning.
 • Replikation.
 • Akvamarin priser.
 • Tävlingsbidrag uf exempel.
 • Hotell barcelona centralt.
 • Guna yala.
 • Gröna chupa chups extacy.
 • Cevian jobb.
 • Batman theme song.
 • Pelargoner inomhus vinter.
 • Darf ich sonntags arbeiten.
 • Slott i skåne bok.
 • Habo karta.
 • Att köra husbil.
 • Royal albert hall 2017.
 • Fmv analytiker.
 • Thanasis antetokounmpo charles antetokounmpo.
 • Boken om so webapp.
 • Ps4 split screen spel.
 • Call of duty zombies story.
 • Karta norra tyskland.
 • Klädsel cykelvasan.
 • Sälja bil vid dödsfall.
 • Wiki steve harvey.
 • Imobie.