Home

Anordnande av godmanskap

Anordnande av godmanskap Publicerad: 2013-06-20. Innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Medibas är Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för svensk hälso- och sjukvård. Medibas innehåller över 2000 tillståndstexter med tillhörande patientinformation samt över 200 symtomguider Beslut om godmanskap. Det är tingsrätten som anordnar godmanskap och förordnar en god man, vanligtvis efter ansökan av överförmyndaren. Under pågående godmanskap kan byte av en god man ske. Det är i sådana fall överförmyndaren som entledigar respektive förordnar en ny god man Nya läkarintyg för utredning i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap m.m. Cirkulär. 2000087.pdf; Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Den bestämmelse som är av relevans i ert fall återfinns i 11 kap. 4 § FB och föreskriver att domstolen ska besluta att anordna godmanskap för en person om han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande (t.ex. utvecklingsstörning) behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person

En god man är i Sverige en (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag. Den vanligaste formen av godmanskap anordnas med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken.Enligt detta lagrum kan rätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med. Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. En person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen huvudman

Anordnande av godmanskap - Mediba

 1. Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap (HSLF-FS 2018:54 Bilaga 2) Vårdintyg enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (HSLF-FS 2018:54 Bilaga 1) Övriga blanketter. Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (registerutdrag) för barn
 2. Beorende på vem anmälan gäller ska den skickas in antingen till enheten för överförmyndarärenden eller Malmö tingsrätt. Oavsett är det sedan tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap
 3. varför godmanskap inte längre är tillräckligt; varför det är nödvändigt med ett förvaltarskap. Om du är god man och själv ansöker om upphörande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap hos tingsrätten är det du själv som för talan i tingsrätten

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap skall, om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande från den enskildes make eller sambo och barn, överförmyndaren och vårdinrättning.Yttrande skall också, om det behövs, inhämtas från andra närstående samt från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och den. anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, ska rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget I ovanstående fall kan man ansöka om en god man. Beslut om godmanskap får inte avgöras mot personens vilja. Vem kan ansöka om god man? Den enskilde, enskildes make/maka eller sambo, närmaste släktingar och överförmyndaren kan ansöka om anordnande av godmanskap.. Socialnämnden ska anmäla till överförmyndaren om de anser att en person behöver hjälp av god man

Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget 2. Om anhörigs rätt att överklaga beslut rörande anordnande av godmanskap. Föräldrabalken 11 kap. 21 § Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av någon av dem som avses i 15 § första stycket eller av den gode mannen eller förvaltaren Om du som tjänsteman märker att en person behöver hjälp av en god man eller förvaltare ska du anmäla det behovet till oss. Innan du lämnar in din anmälan eller hjälper personen att ansöka om god man eller förvaltare rekommenderar vi att du läser om de alternativ som finns till godmanskap Syftet med ansökan/anmälan är att utreda om förutsättningarna för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov föreligger i enlighet med vad som framgår av föräldrabalken 11 kap 4 § och 11 kap 7 §. Bilagor som ska bifogas i tjänsten. Läkarintyg utfärdat på socialstyrelsens blanket Behov av god man. Om en myndig person, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denna

Av handlingarna i respektive ärende framgick bl.a. följande: Ä 336-16 . En ansökan om anordnande av godmanskap lämnades in till tingsrätten den 4 februari 2016. Med ansökan följde endast ett personbevis. Tingsrätten före-lade nämnden den 5 februari 2016 att med stöd av 11 kap. 17 a § föräldrabalken anordna godmanskap för honom eller henne. Godmanskap får inte anordnas utan personens samtycke, om inte personens tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det är tingsrätten som fattar beslut om godmanskap. Som framgår av lagen ska tingsrätten anordna godmanskap endast om det behövs Anordnande av godmanskap förutsätter att den enskilde lämnar sitt samtycke om inte personen är ur stånd att göra det (vilket då måste styrkas med ett läkarintyg). Läkarintyg (särskilt sådant för godmanskap) behövs i de flesta fall vid ansökan om anordnande av godmanskap

Godmanskap ska endast anordnas om den enskilde inte kan få sitt behov av stöd tillgodosett på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom fullmakt, banktjänster såsom autogiro, förmedling av egna medel via socialtjänsten, annan hjälp från socialtjänsten eller andra samhällsinsatser, som exempelvis budget- och skuldrådgivning 2019-03-11 Två viktiga domar behandlar frågan om god man har rätt att bli entledigad trots att överförmyndaren inte lyckats rekrytera ny god man samt förutsättningarna för att anordna ett godmanskap. Högsta domstolen: Överförmyndaren aktualiserade ärendet hos tingsrätten genom att ansöka om upphörande av godmanskapet. Då denna ansökan gjordes hade det förflutit omkring ett. Överförmyndarnämnden utreder behovet av god man och kan fatta beslut om byte av god man. En ansökan eller anmälan om behov av godmanskap ska innehålla följande handlingar: Läkarintyg (särskild blankett, för utredning i ärende om anordnande av godmanskap). Blanketterna finns att hämta på Socialstyrelsens webbplats Om förutsättningarna är uppfyllda lämnar överförmyndarenheten in en ansökan om anordnande av godmanskap tillsammans med ett förslag på vem som bör förordnas som god man till tingsrätten. Om ärendet rör godmanskap ska den enskilde samtycka till godmanskapet

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god

Nya läkarintyg för utredning i ärenden om anordnande av

anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget Godmanskap och förvaltarskap kan anordnas för någon som har ett hjälpbehov på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Inom godmanskap och förvaltarskap finns det tre olika delar som hjälpbehovet kan omfatta: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

Förordnande av god man - God man & förvaltare - Lawlin

Godmanskapet anordnas av tingsrätten, se 4 §. Enligt 12 § 1 st. kan den som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget utses till god man. Om den enskilde föreslår en viss person som god man ska den personen förordnas uppdraget, förutsatt att denne är lämplig och villig att åta sig detta uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens (1949:381) bestämmelser, mer specifikt med stöd av 11 kap. 4 § och 11 kap. 7 § föräldrabalken. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person godmanskapet och ska endast anordnas då godmanskap inte är tillräckligt. Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande, utökning, inskränkning eller upphörande av godmanskap och förvaltarskap. Omfattningen av ditt uppdrag framgår av tingsrättens beslut och av det registerutdrag som du får av överförmyndaren godmanskap/förvaltarskap • Att samtycke inte kan ges måste anges i läkarintyg • Läkarintyg krävs för anordnande av förvaltarskap • Sjukvården är skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för ärendet (11 kap 1 6 § fjärde stycket FB) • Läkarintyget ska enligt Socialstyrelsen utfärdas av en legitimerad läkare Summering av kriterier för anordnande av godmanskap • Att den enskilde har en sjukdom, psykisk sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. • Att hjälpbehovet beror på hälsotillståndet. • Att han eller hon är i behov av hjälp av att bevaka sin rätt

Jag anhåller att godmanskap anordnas för mig enligt 11 kap 4 i föräldrabalken för att . bevaka min rätt . förvalta min egendom . sörja för min person . då jag på grund av: sjukdom . psykisk störning . försvagat hälsotillstånd . Ansökan om anordnande av godmanskap Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av nämnda godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap De två vanligaste formerna av godmanskap är godmanskap för vuxna personer med hjälpbehov samt god man för ensamkomma nde barn. Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn kan i korthet beskrivas som ett uppdrag där en god man träder i förälderns ställe då ett barn har kommit till Sverige utan någon medföljande vårdnadshavare

anordnande av godmanskap. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Socialtjänsten har skyldighet att anmäla till överförmyndarnämnden om någon har behov av godmanskap, men är således inte behörig att ansöka genom en förvaltare mister del av eller hela sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap får inte anordnas om behovet av hjälp kan tillgodoses genom godmanskap. Vad uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta Bevaka rätt avser t.ex. att bevaka huvudmannens intressen i samband med lägenhetsförsäljning

God man - Wikipedi

att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken Om någon som befinner sig i en sådan situation so Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. God man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvaga Begäran om anordnande av godmanskap Skäl till begäran om godmanskap Personuppgifter avseende huvudmannen Förslag på god man (om sådant finns) Uppgifter om eventuella barn och närmaste släktingar Förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person .

Innan rätten anordnar förvaltarskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd. Detta gäller även i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 §, när den enskilde inte har lämnat sitt samtycke Social utredning utfärdas av exempelvis kurator eller handläggare inom socialtjänsten. Personbevis med uppgifter om folkbokföringsadress och närmast anhöriga. Eventuellt förslag på god man eller förvaltare. Tingsrätten fattar sedan beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Behovet av hjälp ska alltså bero på att man har en funktionsnedsättning som på något sätt försämrar ens förmåga att tillvara ta sin rätt i ekonomiska och rättsliga sammanhang. Godmanskap är helt frivilligt och så länge huvudmannen förstår vad godmanskap innebär måste hen samtycka till att godmanskap anordnas

Rätten skall genast kungöra be­slut otn anordnande eller upphö­rande av förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidningar. Sådan kungörel­se skall också ske av beslut om jämkning av förvaltarskaps omfatt­ning enligt 23 §. 12 kap. Om inskrivning av förmyn­ derskap, godmanskap och förval­ tarska Ditt behov av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats. Om du kan få den hjälp du behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga, fullmakt eller genom insatser via socialtjänsten exempelvis hemtjänst eller boendestöd beslut om anordnande av godmanskap. Om den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt till exempel genom fullmakt, ska godmanskap inte anordnas. Det är frivilligt att ha god man. Ingen kan få en god man mot sin vilja. Godmanskapet förutsätter därmed både samtycke och samarbete Anordnande av godmanskap ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2014-10-02 i mål ÖÄ 7693-14 _____ HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 4912-14 Sida 2 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta domstolen avslår överklagandet och anordnar godmanskap för MP enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Den gode. att ett godmanskap skulle anordnas. Den 15 december 2017 beslutade tingsrät-ten att lämna ansökan om förordnande av god man utan bifall. Ä 3284-16 . En ansökan om anordnande av godmanskap lämnades in till tingsrätten den 2 december 2016. Med ansökan följde inga bilagor. Tingsrätten förelade nämn

Ansökan om anordnande av godmanskap får göras av huvudmannen, huvudmannens maka, make eller sambo, eller av huvudmannens närmaste släktingar. Andra personer som inte är behöriga att ansöka kan anmäla behov av godmanskap till Överförmyndarnämnden av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap. Vid byte av god man eller förvaltare beslutar överförmyndaren. Observera att en god man eller förvaltare måste kvarstå tills en ny . ställföreträdare är förordnad. Godmanskapet eller förvaltarskapet är ett lekmannauppdrag 2.8 Upphörande av godmanskap och förvaltarskap.. 60 2.9 Gode mäns och förvaltares redovisning av huvudmannens 7.1 Regleringen om utredningen i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap.. 165 7.1.1 Tingsrättens beslut i fråga om godmanskap eller förvaltarskap.

skillnaden mellan godmanskap och förvaltarska

grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att tillvarata sina intressen. Om behovet av hjälp kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom fullmakt, hjälp av jurist el-ler bank så ska godmanskap eller förvaltarskap inte anordnas En person som är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan ansöka om anordnande av godmanskap (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 paragrafen) eller förvaltarskap (enligt föräldrabalken 11 kapitlet 7 paragrafen)

God man och förvaltare Varbergs kommu

samma. Beslut i ärenden rörande anordnande av godmanskap och för- rvalta skap fattas av tingsrätten. 1. Skillnad mellan god man och förvaltare . 1.1 God man (11 kap 4 § FB) Om en person har svårigheter med att själv sköta sin ekonomi eller tillvarata sina intressen i övrigt kan detta oftast lösas genom en fullmakt. Om de Godmanskap anordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får dock inte meddelas utan samtycke av den för vilke

Blanketter - Socialstyrelse

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, enligt föräldrabalken 11 kap 4 §, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Gode män och förvaltare är ställföreträdare som behövs för personer som själva saknar förmåga att bevaka sina ekonomiska, juridiska och personliga intressen

För vuxna som behöver god man eller förvaltare - Malmö sta

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den som ansökan avser (om personen är myndig), av hans eller hennes make eller sambo, närmaste släktingar samt av överförmyndaren.Ansökan ska skickas till överförmyndaren tillsammans med underlag som styrker behovet. Mer information om detta underlag finns på ansökningsblanketten. Om förslag på god man finns ska det anges på. Godmanskap kan bara anordnas om förutsättningarna i 11 kap 4 § föräldrabalken är uppfyllda. Om någon på grund av att den är varaktigt sjuk, har en diagnostiserad psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd (främst ålderdomssvaghet) eller på grund av något annat liknande förhållande, som exempelvis ett svårt missbruk och personer med funktionshinder, behöver hjälp med. Sörja för sin person besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett Bevaka sin rätt avseende viss . sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken . godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd . rättshandling nämligen: hindrar att hans eller hennes mening inhämtas Kompletterande bestämmelser finns i 11 kap 17 § FB: Innan rätten anordnar förvaltarskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskil-des hälsotillstånd. Detta gäller även i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 §, när den enskilde inte har lämnat sitt samtycke Godmanskap kan anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Om personen dessutom är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom kan förvaltarskap anordnas

Upphörande eller ändring av uppdrag som god man

däremot anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov föreligger i enlighet med vad som framgår av föräldrabalken 11 kap 4 § och 11 kap 7 §. Besvara gärn utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. 7 § Om någon befinner sig i en sådn situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig själv eller sin egen Behov av god man Om en myndig person, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denna. (11 kap 4 § föräldrabalken, i fortsättninge Ett anordnande av godmanskap bygger på att huvudmannen samtycker till ett godmanskap (om huvudmannen har förmåga att ge sitt samtycke), medan förvaltarskap kan anordnas utan huvudmannens samtycke. Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande, utökning eller inskränknin för utredning i ärende om anordnande av. godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB)1: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat häl-sotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller försörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne

God man. Det finns två typer av godmanskap, tillfälliga och varaktiga godmanskap. Ett tillfälligt godmanskap, enligt 11 kap 1-3 §§ FB, kan behövas då en förmyndare inte kan utöva förmyndarskapet, eller om det uppstår rättstvist mellan föräldrar och barn.I dessa fall är det överförmyndaren som förordnar gode mannen I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap ska rätten också inhämta yttranden från den enskildes make eller sambo, barn och framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning, om det inte är obehövligt Behovet av god man. Om personen förstår så krävs hans eller hennes samtycke för att ett godmanskap överhuvudtaget ska kunna anordnas. Om personen inte förstår vad ett godmanskap är kan det ändå bli godmanskap, men den enskildes samtycke krävs inte Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i 11 kap. 17 § föräldrabalken. Förordning (1995:381). Dela på faceboo

 • Lista länder med vänstertrafik.
 • Star trek the next generation season 1.
 • Persol sunglasses.
 • Geo karta sverige.
 • För varmt för bebis att sova.
 • Dyra klänningar online.
 • Spotify timer.
 • Wie nennt man frauen die man mieten kann.
 • Chunky pläd garn.
 • Fossil väskor rea.
 • Vejlefjord gavekort.
 • Recession meaning.
 • Text om nytt år.
 • Antal sålda bilar i världen.
 • Fiska strömming på hösten.
 • Stanley cup 2013.
 • Hållare för schampoflaskor.
 • Sälja bil vid dödsfall.
 • Besiktningsprotokoll entreprenad mall.
 • Pez pris.
 • Hovding vs helmet.
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
 • Påskafton 2016.
 • Celebrity zodiac.
 • Vad betyder fördelar.
 • Medicininstruktioner novolizer.
 • Naturum skäralid.
 • Maximal skjuvspänning.
 • Bar köpenick.
 • Roku spotify.
 • Jag minns svd.
 • Samernas ursprung.
 • 112 på liv och död antonio.
 • Mat med stärkelse.
 • Fyn malmö.
 • Troxhammar gk tävlingar.
 • Ljud modem.
 • Skriv ut dubbelsidigt mac.
 • Gute wetten fussball.
 • Nya pensionen.
 • Rakesh roshan.