Home

Konkurrensverket uppdrag

Konkurrensverket använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på Jag accepterar samtycker du till att kakor används. Läs mer om cookies. Jag accepterar. Sök. Uppdrag inom konkurrens Konkurrensverket ska aktivt verka för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Vi har tillsyn över lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om upphandling av koncessioner samt valfrihetslagarna Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (75 kb) att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt, samt val av.

Uppdrag inom konkurrens - Startsida Konkurrensverket

Våra uppgifter - upphandling Konkurrensverket

 1. Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att följa och analysera landstingens införande av vårdvalsystem
 2. Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att granska konkurrensen i livsmedelskedjan. Vi inleder med rundabordssamtal med branschen, säger Ann-Britt Bern på Konkurrensverket
 3. På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är Välfärd genom väl fungerande marknader. Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer
 4. Konkurrensverket ska även redogöra för vilka aktörer myndigheten samarbetar med i sitt innovationsarbete. 3: Uppdrag: Prognoser. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen
 5. Konkurrensverkets forskningsanslag omfattar även medel till så kallad uppdragsforskning. Inom detta område samverkar Upphandlingsmyndigheten med Konkurrensverket och uppdragen läggs ut då det finns behov att undersöka eller belysa en avgränsad fråga. Många gånger kan dessa forskningsuppdrag vara starten på större forskningsprogram
 6. Konkurrensverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen
 7. erande ställning samt förbud mot eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer

Uppdrag att utveckla och aktivt sprida vägledningar för upphandling inom vård om omsorg samt driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem Regeringens beslut Regeringen beslutar att ge Konkurrensverket i uppdrag att fr.o.m. den 1 mars 2014 utveckla och aktivt sprida vägledningar för upphandlin

Regeringsuppdrag Konkurrensverket

 1. Uppdrag att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt föranleder organisatoriska förändringar för Konkurrensverket (pdf 52 kB) Konkurrensverket ska i arbetet se över den interna beslutsfunktionen och uppdelningen mellan utredande och beslutande funktioner i verkets tillsynsverksamhet i syfte att säkerställa en rättssäker ordning
 2. Veidekke fick uppdrag för nästan en miljard kronor i Förbifarten genom en mycket ovanlig upphandling.Nu granskar Konkurrensverket om Trafikverket verkligen gjort rätt, kan Di avslöja
 3. Hej Martin! Jag läste nyss din inlaga om konkurrensklausuler och ditt generellt hållna svar tycks endast avse Anställningsförhållanden. Har sökt om info vad som anses skälig konkurrensklausul då det är avtal mellan två bolag, men har svårt att hitta det. Tycker mig kunna läsa mig till att konkurrensklausuler mellan två bolag kan anses vara skäliga i något större utsträckning.

Konkurrensverket reagerar på UG:s granskning av Sjöfartsverkets helikopteraffär. Nu startar myndigheten en utredning Konkurrensverket får för uppdragets genomförande använda högst 2 miljoner kronor 2017. Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder ino Konkurrensverket hari uppdrag attverka foren effektiv konkurrens i privatoch offentlig verksamhetsamten effektiv offentlig upphandlmg till nytta for det allmanna ochmarknadens aktorer. Sammanfattning • Konkurrensverketavstyrker forslagetom ett sarskiltinvesteringsutrymme forelnatsverksarnhet. •

Konkurrensverket har ett nytt uppdrag som

 1. I en upphandling finns ett kvalificeringskrav att anbudsgivarna ska visa upp referensuppdrag på tidigare liknande genomförda uppdrag som det som nu upphandlas. Referensuppdragen ska styrka att anbudsgivaren besitter kompetens och erfarenhet och för att säkerställa att uppdragen genomförts med god kvalitet ska referenterna kunna svara jakande på ett antal påståenden om anbudsgivaren
 2. Hej Lena, Är det i upphandlingsdokumenten uppställt obligatoriska krav ska anbud som inte möter dessa enligt huvudregeln förkastas. Vad som gäller i ditt exempel måste bedömas baserat på vad som framgår av upphandlingsdokumenten, det vill säga vilka krav på referenserna och deras utformning som ni har ställt eller inte ställt
 3. Jäv i uppdrag mot Konkurrensverket. Erinran tilldelad. Konkurrensverket har i skrivelse till Advokatsamfundets generalsekreterare ställt frågan huruvida A agerat i strid med god advokatsed. Till skrivelsen har bifogats en skriftlig redogörelse varav framgår i huvudsak följande
 4. Avgifter 18 § Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regeringskansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare. Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av andra stycket samma paragraf
 5. Uppdrag om små utförares möjlighet att verka i primärvården Diarienummer: S2020/03318/FS Publicerad 28 augusti 2020 Regeringen uppdrog i april åt Socialstyrelsen att kartlägga hur primärvården tillämpar möjligheten för flera utförare att delta i ett valfrihetssystem eller för en grupp utförare att delta i en upphandling

Konkurrensverkets webbplats Fler supportlänkar. Till senaste kommentaren. Forum. Vanliga frågor. Teckalkriterierna. Det kan vara fallet när den kontrollerande parten (kommunen) ger den kontrollerade (det kommunala bostadsbolaget) i uppdrag att utföra vissa uppgifter. Du kan läsa mer om det i EU-domstolens dom. Uppdrag till Konkurrensverket att analysera marknaden för HVB-hem By Arnold Lundin on 20 oktober, 2016 Kommentarer inaktiverade för Uppdrag till Konkurrensverket att analysera marknaden för HVB-hem. Share on Facebook Follow on Facebook Add to Google+ Connect on Linked in Subscribe by Email Print This Post Det menar Konkurrensverket som tagit ärendet till förvaltningsrätten. När miljöchefen i Kungsbacka lämnade sitt uppdrag 2018 togs en konsult in som vikarie under rekryteringen Hej Julia, Tack för din fråga till Konkurrensverket. Vi har i andra forumposter berört frågan om vad som gäller upphandlingsrättsligt för referenser, läs exempelvis följande inlägg: Konkurrenshämmande upphandling - krav på referenser. Vad gäller den mer övergripande frågan, hur en upphandlande myndighet kan upphandla så att även små-och medelstora samt nystartade företag kan. Konkurrensverkets uppdrag inom offentlig upphandling: Tillsyn och Stöd! Ny organisation från 1 januari 2014 . Stöd: All upphandlingsstödjande verksamhet flyttas till Konkurrensverket • Bidra till att: - upphandlingens strategiska betydelse stärks - underlätta för SME:s deltagande i offentlig upphandlin

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I uppdraget ingår att bedriva tillsyn och ge att stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet Konkurrensverket har två oerhört viktiga uppdrag. Man ska se till att konkurrensen i Sverige fungerar men också att den offentliga upphandlingen fungerar som den ska. Det som jag tycker är viktigt när vi talar om rapporter från Riksrevisionen är att de ska tas på allvar Med anledning av att apoteksmarknaden skulle omregleras fick Konkurrensverket i maj 2008 ett särskilt uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen på den nya marknaden. Det ursprungliga uppdraget sträckte sig fram till den 31 december 2009 men det har nu blivit förlängt Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv 1 bilaga Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100) 2019 Granskningsrapporter. Konkurrensverkets tillsyn - förutsättningar för effektivt resursutnyttjande; 2017 Granskningsrapporter. Sida-finansierad myndighetssamverkan - goda förutsättningar för biståndseffektivitet

Särkraven broms för sänkta byggkostnader

 1. Konkurrensverket har inlett ett ärende för att utreda upphandlingen av det så kallade allmänna uppdraget, som Jägareförbundet sköter. Bristen på en offentlig upphandling har anmälts av såväl Naturskyddsföreningen i Blekinge som en privatperson
 2. Konkurrensverket får årligen runt tusen tips om karteller och andra marknadshämmande företeelser. Riksrevisionens granskning visar att myndigheten saknar effektiva verktyg för prioritering mellan olika insatser, och att den interna kontrollen har brister
 3. Konkurrensverket uppdrag. Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Konkurrensverket Våra uppgifter på konkurrensområdet är att särskilt lägga vikt vid kartellbekämpning och att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin
 4. Konkurrensverket får i uppdrag att följa och analysera landstingens införande av vårdvalssystem. Det beslutade regeringen i går, torsdag. Syftet med uppdraget är att säkerställa att alla vårdgivare ges likvärdiga möjligheter samt att patienternas möjlighet att välja vårdgivare ökar, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande

Det kommunala bolaget Skifu har anlitat samma konsultfirma vid sina stora byggprojekt. - Det är.. Konkurrensverket granskar Trafikverket för uppdraget man gav till norska Veidekke kring Förbifart Stockholm, skriver Dagens industri. Det handlar om att Veidekke, som togs in för att ersätta LSAB, gjort betydligt mer än under avtalet om skyddsarbete konkurrensverkets tillsyn - förutsättningar för effektivt resursutnyttjande en granskningsrapport från riksrevisionen riksrevisionen nybrogatan 55, 114 90 stockholm 08-5171 40 00 www.riksrevisionen.se Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn,.

Nu ska Konkurrensverket utreda vad som driver kostnaderna på Byggmaterial. Uppdraget redovisas nästa år. Det är dyrt att bygga i Sverige. Det har flera rapporter visat. På uppdrag av regeringen utreder nu Konkurrensverket marknaden för byggmaterial. Få hela storyn Starta din prenumeration. Prenumerera. Söndag 15.11.2020. Kontakt. Annonsera Konkurrensverket ska också analysera på vilket sätt standarder och krav på märkning och certifiering har påverkat konkurrensen. Myndighetens uppdrag ska redovisas till regeringen senast 21 december 2021. Då ska man, om det finns behov, lämna förslag på åtgärder som förbättrar konkurrensen i byggmaterialindustrin Den 1 oktober 2020 överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om att Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter (Lagrådsremiss - Konkurrensverkets befogenheter). Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna. Konkurrensverket ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen Konkurrensverket ska lämna nödvändiga författningsförslag. Eventuella kostnader och andra konsekvenser, särskilt verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella, ska redovisas. Konkurrensverket ska enligt uppdraget hämta in synpunkter från Stats ­ kontoret och andra relevanta aktörer

Konkurrensverket granskar Trafikverket för uppdraget man gav till norska Veidekke kring Förbifart Stockholm, skriver Dagens industri. Det handlar om att Veidekke, som togs in för att ersätta LSAB, gjort betydligt mer än under avtalet om skyddsarbete. Medan avtalet var budgeterat till 150 miljoner kronor kom slutnotan från Veidekke att uppgå till drygt 944 miljoner kronor, [ Konkurrensverket strävar efter att nå framgång i de ärenden som prövas av domstol, men att en talan i ett enskilt ärende lämnas utan bifall behöver inte betyda att det var ett felaktigt beslut att driva ärendet i domstol. Det ingår i vårt uppdrag att driva rättsutvecklingen framåt och få svar på nya frågor Statens konstråd gav en konstnär i uppdrag att uppföra ett konstverk till ett värde av drygt en miljon kronor. Men avtalet med konstnären bryter mot upphandlingsregler, menar Konkurrensverket. Konkurrensverket har inlett en ny tillsyn mot Örebro kommun. Anledningen är oklarheter kring avtalen med parkeringsapparna som kommunen hänvisar till på sina parkeringar. Och tillsynen. Konkurrensverket skall samarbeta med Konsumentverket i Konsumentverkets uppdrag att genomföra systematiska studier av vilka konsekvenser de nyligen konkurrensutsatta marknaderna har medfört och i framtiden kan innebära för konsumenten. Under år 2003 skall telemarknaden prioriteras. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003

Sarah Hoskins | Senior Associate, Professional Development

Fundcurves modell för analys av marknadsmässig ränta har på Konkurrensverkets uppdrag använts för att utreda nivåerna på kommunernas borgensavgifter för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. När en kommun lånar ut, eller går i borgen för lån, till ett av kommunens bolag, ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift Hej Åsa och tack för din fråga. Jag ser när jag läser mitt gamla svar att det blev olyckligt formulerat. Den referenstagning som beskrivs i den fråga mitt svar hänvisar till tolkar jag som en referenstagning för att fastställa om leverantören har kapacitet för att utföra uppdraget - dvs ett kvalificeringskriterium

Möte med Konkurrensverket Konkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande upphandlingar i den svenska kollektivtrafiken och det arbete som branschen i samverkan gör inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik träffade företrädare för branschen Konkurrensverkets. Konkurrensverket. Vårt uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer Här samlar vi alla artiklar om Konkurrensverket. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Telias tv-köp, Amorteringskravet och Amazons intåg i Sverige. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Konkurrensverket är: Bonnier, SvD Premium, Mittmedia och Upphandlingar Konkurrensverket anför vidare att regeringen i förordningen med instruktion för Konkurrensverket har gett Konkurrensverket i uppdrag att utöva sådan tillsyn. Konkurrensverkets tillsynsbeslut är inte exigibla och får inte positiv rättskraft

Viktigt uppdrag om vårdval Konkurrensverket

Konkurrensverket ska inom ramen för sitt ansvarsområde verka för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. 3: Uppdrag: Pågående uppdrag. I bilaga 2 redovisas Konkurrensverkets pågående uppdrag per den 1 januari 2016. FINANSIERING. 4: Anslag: 4.1: Tilldelade anslag/anslagsposter. Att Konkurrensverket nu väljer att lägga ner utredningen betyder att systemet med merkostnadsersättning, Eftersom Samhall har som uppdrag att skapa riktiga jobb till människor med funktionsnedsättningar i konkurrens med andra företag är detta ett mycket viktigt utslag utifrån Samhalls uppdrag Konkurrensverkets webbplats Fler supportlänkar. Till senaste kommentaren. Forum. Vanliga frågor. Konkurrens. Borttagen kommentar. månader efter avtalets upphörande förbinder sig att inte åta sig uppdrag för deras kunder utan Företag As medgivande

Ändringar i konkurrenslagen (2008:578) ger utökade

Konkurrensverket ska granska dagligvaruhandeln på uppdrag

Uppdrag till Konkurrensverket att analysera marknaden för HVB-hem ons, okt 19, 2016 13:00 CET. Regeringen beslutade under onsdagens regeringssammanträde att ge Konkurrensverket i uppdrag att analysera marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende för barn och unga (HVB) samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem Konkurrensverket inleder en granskning av Parkeringsbolagets anlitande av konsulter - däribland den amerikanska coachen Maria Nemeth. Det sker efter att GT kunde avslöja att Nemeth flugits in till Göteborg i strid med avtalets regler och att hon anlitats för 1079 arbetade timmar. Trots att hon under samma tid bara varit i landet vid fyra tillfällen. Redan 2012 bötfällde.

Startsida Konkurrensverket

Konkurrensverket ska senast den 1 oktober 2014 återrapportera hur myndigheten i fråga om samordning av upphandlingsstödet har arbetat kring inordnandet av uppgifter som omfattar metodstöd och andra insatser inom områdena innovation, hållbarhet (miljöhänsyn och sociala hänsyn), att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling samt upphandlingsjuridik. Läs artikeln här Konkurrensverket har kommit med ett remissyttrande till Kulturdepartementet som inte är någon rolig läsning för statligt ägda Teracom. Konkurrensverket delar visserligen bedömningen i rapporten från Myndigheten för radio och tv att täckningskravet för SVT-sändningarna i stort sett är relevanta i förhållande till bolagets uppdrag att sända programtjänster till hela riket Konkurrensverket utreder frågan på uppdrag av Näringsdepartementet som i sin tur fått en fråga från EU-kommissionen om hur det hela gått till. Telia stöttar PTS: - Vi bedömer att PTS agerat korrekt i frågan. Vi tycker också att beslutet följer EU-direktivet om 900 MHz-bandet,.

Konkurrensverket har på regeringens uppdrag undersökt hur kommunernas valfrihetssystem (enligt lagen om valfrihetssystem, LOV) fungerar. Särskilt fokus har legat på hemtjänst. Slutsatser och förslag till förbättringar kommer att presenteras på en presskonferens torsdag den 24 januari Konkurrensverket kommer vidare få befogenhet att ta med (fysiska och digitala) handlingar, inklusive originalhandlingar och det förvaringsmaterial de förvaras i, för granskning i Konkurrensverkets lokaler eller i någon annan lokal från företaget (5 kap. 6 § a KL), utan krav på samtycke från företaget Konkurrensverket har inlett en utredning av Sahlgrenska universitetssjukhusets miljonaffärer. Det sker efter att GT i dag kunnat avslöja att Sahlgrenska sedan 2012 gjort inköp för över elva miljoner kronor från biotech-koncernen Vitrolife - där sjukhusdirektören själv sitter i styrelsen. Inköpen har gjorts utan avtal, och utan upphandling

Regleringsbrev 2020 Myndighet Konkurrensverket

Konkurrensverket kartlägger mediemarknaden. Publicerad: 12 December 2002, 11:23. Regeringen har i dag, torsdag, gett Konkurrensverket i uppdrag att kartlägga och analysera mediemarknaden från konkurrenssynpunkt myndigheternas uppdrag. Konsumentverkets uppdrag är att verka för väl fungerande konsumentmarknader. Finansinspektionen har motsvarande uppdrag på det finansiella området. Konkurrensverket uppger på sin hemsida att deras uppdrag är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna

Konkurrensverket har på regeringens uppdrag granskat konkurrensen och andra marknadsförhållanden i livsmedelskedjan. Uppdraget redovisas i två rapporter Mat och marknad - från bonde till bord och Mat och marknad - offentlig upphandling. För ytterligare information, kontakta Att Konkurrensverket nu väljer att lägga ner utredningen betyder att Eftersom Samhall har som uppdrag att skapa riktiga jobb till människor med funktionsnedsättningar i konkurrens med. I mars fick Skanska i uppdrag att sköta underhållet av vägar i Nyköpings kommun under perioden maj-september. Ett uppdrag som beräknas uppgå till 9,5 miljoner kronor. Avtalet tecknades dock utan föregående annonsering, och efter ett tips har Konkurrensverket nu inlett en utredning, enligt Södermanlands Nyheter I augusti återvände juristen Carin Carlsson till Konkurrensverket, myndigheten där hon var sakkunnig ett par år i början av 2010-talet. - Det känns jättebra att vara tillbaka på verket eftersom jag också är intresserad av våra övriga expertområden som inte sällan går in i varandra, säger Carin Carlsson Konkurrensverket erbjuder en ansvarsfull roll i en verksamhet med kompetenta och engagerade medarbetare. Den breda variationen av uppgifter i relation till Konkurrensverkets samhällsviktiga uppdrag gör Rättsenheten till en spännande och attraktiv miljö att bidra och utvecklas i. Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad.

Våra uppdrag Undermeny för Våra uppdrag. Kunder berättar. Förtroendeuppdrag och utredningar. Forskning och innovation. Förtroendeuppdrag och utredningar; Forskning och innovation; Standardiseringsarbete; Konkurrensverket. Dela sidan. Dela sida på Facebook; Dela sida på Twitter; Kontakt. Telefon +46 8 555 770 60. E-post kontakt@funka. Det rapporterar Sveriges Radio.. Söderberg & Partners skötte försäkringsupphandlingar på kommunernas uppdrag. Enligt Konkurrensverkets misstankar ska Söderberg & Partners ha informerat försäkringsbolagen om hur de låg till i upphandlingarna, när det var läge att sänka priset och när bolagen kunde ligga kvar på ett högt pris Har det senaste året projektlett Konkurrensverkets förberedelser inför det nya uppdraget som Registermyndighet. Arbetar annars i huvudsak med Konkurrensverkets konkurrensfrämjande uppdrag vilket innebär att svara på remisser, samverkan med andra myndigheter, analysera underlag och skriva rapporter Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att se över och komma med förslag på hur den interna beslutsfunktionen och uppdelningen mellan utredande och beslutande funktioner i verkets tillsynsverksamhet ska organiseras så att en rättssäker ordning säkerställs Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen stämdes år 2013 av Konkurrensverket. De tre vårdbolagen anklagades för att ha samarbetat på ett otillåtet sätt inför Stockholms läns landstings upphandling av klinisk fysiologi år 2008. Överenskommelsen gick ut på att parterna, oavsett vem som vann, skulle dela på de upphandlade uppdragen

Uppdragsforskning i nära samarbete med Konkurrensverket

Uppdrag att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt föranleder organisatoriska förändringar för Konkurrensverket Diarienummer: N2020/00320/M Konkurrensverket kräver en redogörelse för hur det går till när Norrbottens läns landsting väljer vilka företag som ska utföra transporter av avlidna. En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktioner. Utredaren ska bl.a. . analysera förutsättningarna för och behovet av utökad egen beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som gäller otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och prövningar av företagskoncentrationer

De får flest uppdrag av Trafikverket

Regleringsbrev 2018 Myndighet Konkurrensverket

På Konsumentverket har vi förmånen att varje dag få arbeta med frågor som är viktiga för alla. Vi vägleder tusentals konsumenter varje månad. Vår vision är Ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter I Konkurrensverkets verksamhet med tillsyn över upphandlings-området ska otillåtna direktupphandlingar vara i fokus och särskild vikt ska läggas vid talan om upphandlingsskadeavgift. 3 Uppdrag 1 Moderna beredskapsjobb Konkurrensverket ska bidra till regeringens satsning på modern Uppdrag granskning kunde senare även visa hur myndigheten tecknade miljardavtalet långt innan riksdagens beslut, Nu har konstitutionsutskottet, Konkurrensverket,. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Konkurrensverket i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner när det gäller Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer och tillkännager detta för regeringen Konkurrensverket äger rätt att när som helst under avtalstiden säga upp avtalet. med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligen. Avtalet. upphör att gälla då uppsägningstiden har löpt ut. Uppdraget. Enligt Konkurrensverkets förfrågningsunderlag från 2009-01-19. Pris. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på.

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket - Regeringen

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera. Konkurrensverket ger grönt ljus för Bredband2:s A3-förvärv Bredbandsspecialisten Bredband2 lade för cirka en månad sedan bud på A3 och Konkurrensverket har nu beslutat att lämna den planerade affären utan åtgärd. Det framgår av ett pressmeddelande Konkurrensverkets uppdrag - en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg »En smart och hållbar tillväxt för alla »Offentliga medel ska utnyttjas så effektiv som möjlig Konkurrensverket har beslutat att inte fortsätta utreda anmälan om konkurrensbegränsningar i planerat kösystem vid Arlanda flygplats Terminal 5 Konkurrensverket undersöker vad man misstänker är ett omfattande fusk i försäkringsbranschen. 150 kommuner kan ha drabbats, om misstankarna stämmer

Uppdrag-arkiv - Berghco BusinessKonkurrensverkets granskning av kommunen går vidareBillerud Korsnäs | Kundcase | Våra uppdrag | Kontract

Regeringsuppdrag. 2014 gav regeringen uppdrag till Statens servicecenter att i samverkan med Riksarkivet samt sju pilotmyndigheter utveckla och använda en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Läs mer här. 2016 gav regeringen uppdrag till Statens servicecenter att utreda vilka myndighetsfunktioner som är lämpliga att samordna och omlokalisera utanför storstadsregionerna I Konkurrensverkets rapport Vertikal separation och frivilliga åtaganden levereras ett antal synpunkter och slutsatser med direkt bäring på den utredning Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar med på regeringens uppdrag. PTS uppdrag består i att utreda förutsättningarna för och lämna förslag till reglering om vertikal separation av accessnätet Konkurrensverket har intresserat sig för ett av avtalen där det kan röra sig om brott mot lagen men att man aldrig fick något uppdrag att utreda om landstinget kunde ha brutit mot.

 • Bebis sova hela natten utan mat.
 • Polisen söderhamn händelser.
 • Fiberlaryngoskop.
 • Vaquita.
 • Hantera andras ilska.
 • Wonka nürnberg gault millau.
 • Provtryckning rör med luft.
 • Handyvertrag mit handy vergleich.
 • Visar inga känslor korsord.
 • Peter madsen wife.
 • Best arena 8 deck.
 • Pc4 controller pc.
 • Händelser instagram flera bilder.
 • Fysik ljud prov.
 • Osd östersund lunch.
 • Cindy sherman history portraits.
 • Peter hahn kläder.
 • Barstolar ek.
 • Balenciaga skor sverige.
 • Eniro kundservice privat.
 • Namn på o.
 • Billiga festskor.
 • Date uppsala.
 • Liq e bike test.
 • Filborna arena schema.
 • Amerigo vespucci citate.
 • Hä löns int ́ förklar ́ för den som int ́ begrip.
 • Sigma göteborg.
 • Outlook lagringsutrymme.
 • Tidsresor serie.
 • Aluminium grossist.
 • Getingbo under altan.
 • Honeywell cs10xe luftkylare.
 • Salamander schwarz gelb giftig.
 • Susanna hall.
 • Too faced international shipping.
 • Renässansmänniskor.
 • Kubik vatten.
 • Ghost house 2017 stream.
 • Lungfiskar.
 • Tui jönköping.